Information om hantering av personuppgifter

Med denna integritetspolicy beskrivs hur Anroholm behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att personuppgiftsbehandling utförs på ett ansvarsfullt sätt och enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

ALLMÄNT

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi är angelägna om att skydda och respektera din integritet och eftersträvar en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Arnoholm är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter, dvs. varför vi behandlar dina uppgifter samt hur och på vilket sätt vi behandlar dem.

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges nedan.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH EN BEHANDLING?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till en nu levande fysisk person. Exempel på sådana uppgifter är namn, kontaktuppgifter såsom telefonnummer samt e-post- och vanlig postadress. Även om uppgifterna inte var för sig kan identifiera dig som individ, kan uppgiften utgöra en personuppgift om den, tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till dig.

Med behandling av personuppgifter avses i princip alla åtgärder som vidtas med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, användning för olika ändamål, lagring, utlämnande, blockering eller förstöring.

VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

a) I försäljning och avtal med de kunder som handla på vår webbshop behöver vi ha tillgång till personuppgifter. Vi behöver därför samla in vissa personuppgifter om dig såsom namn, adress och e-postadress.

b) Uppgifter som vi samlat in om dig sparas så länge du är kund hos oss eller så länge som vi har en affärsmässig relation eller så länge bokföringslagens regler om arkivering gäller.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Vi behandlar främst dina uppgifter när vi fakturera dig och/eller kommunicera med dig.

Oavsett vilken relation som bolaget/organisationen du är kontaktperson för har med oss kan vi komma att använda dina uppgifter för redovisningsändamål, exempelvis i samband med fakturering.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi behandlar enbart dina personuppgifter då vi har ett legitimt och berättigat intresse av att få behandla uppgifterna för ändamålen ovan och behandlingen inte bedöms kränka din integritet, dvs. behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Bedömningen baseras framförallt på att det är harmlösa uppgifter om dig som vi behandlar och att vi utför en begränsad behandling.

Om du som fysisk person är kund hos oss är den lagliga grunden att behandling sker för att kunna fullgöra avtalet oss emellan.

BEGRÄNSNINGAR I UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vi anlitar externa samarbetspartners för att låta dem utföra uppgifter för vår räkning. Utförandet av dessa tjänster innehär inte att företag eller organisationer utanför EU/EES får tillgång till dina personuppgifter.

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får ingå ett biträdesavtal med oss för att vi ska kunna säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls hos våra samarbetspartners.

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter som t.ex. skatteverket eller annan myndighet vid utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt ovan.

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT TILLÄMPLIG DATASKYDDSLAGSTIFTNING

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig.

Du har vidare rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Säkerheten gällande dina data och att andra användares är mycket viktigt för oss. Vi har genomfört tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter på ett adekvat sätt och i tillräcklig omfattning samt mot förlust eller någon form av olaglig behandling. har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder som skyddar personuppgifterna. Alla uppgifter som lagras hos oss skyddas genom bestämda rutiner som säkerställer att endast särskilt behöriga personer får åtkomst till informationen i enlighet med denna Policy.

KONTAKTINFORMATION

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till utsedd ansvarig för personuppgiftsfrågor hos Arnoholm, är du välkommen att kontakta oss via följande kontaktuppgifter: